quinta-feira, 27 de novembro de 2008

FALSIFICAÇÃO HISTORICA.

Daudz traģiskāk, ka tiek falsificēta Otrā pasaules kara vēsture, īpaši par 20. gadsimta abu totalitāro režīmu noziegumiem pret Eiropas tautām. Arī šajā falsifikāciju laukā celmlauzis bija Kultkoms. Par tā pienesumu, gan noklusējot Kultkoma starpnieka lomu, Andrievs Ezergailis grāmatā "Holokausts vācu okupētajā Latvijā" raksta šādi: "Otrs jaunās vēstures avots saistās ar VDK pamfletu sēriju, kas sarakstīti 60. gadu sākumā, starp kuriem nozīmīgākais ir "Kas ir Daugavas Vanagi". Pārsteidzošs un negaidīts rezultāts bija tas, ka šie pamfleti, sevišķi "Daugavas Vanagi. Who are they?" iegāja Rietumu zinātniskajā apritē, un vairāki autori tos pieņēma kā dokumentus. /../ Brošūra kļuva par sava veida rokasgrāmatu izmeklēšanas iestādēm Rietumvācijā, ASV, Lielbritānijā, Kanādā un Austrālijā. Šīs brošūras spēks bija situāciju aprakstos ar norādēm, ka tie tikuši balstīti uz arhīvu un aculiecinieku liecībām; brošūra deva sarakstus ar vairākiem simtiem latviešu vārdu, kas bija piedalījušies iznīcināšanās. Lai atšķetinātu visus brošūras "Kas ir Daugavas Vanagi" melus, puspatiesības un pārspīlējumus, būtu vajadzīga īpaša grāmata. Pietiktu norādīt – lai gan 10% no faktiem ir patiesi, pārējais ir viltojums. Cik lielā mērā brošūrā sniegtie fakti, attēli un situācijas ir nepatiesas, var noteikt, pārbaudot apgalvojumu detaļas. Rietumu zinātniekiem un žurnālistiem trūka pacietības un vēstures zināšanu, lai iedziļinātos šajā padomju krāpšanā.
Muito mais trágico,que a falsificação da historia sobre a segunda guerra mundial,foram principalmente os crimes praticados no século vinte,contra os povos europeus pelos regimes totalitários.Esse campo de falsificações impostas,ficou muito enraizado,e difícil de ser desenraizado,principalmente por que foi aceito passivamente,sem contestação,Andrievs Ezergailes em seu livro” Holocausto na Letonia sob ocupação alemã”,escreve o seguinte:Outra nova fonte histórica se refere a serie de panfletos emitidos pela VDK,escritos e emitidos no inicio de 1960,dos quais o mais impressionante é “Kas ir Daugavas Vanagi.”
Surpreendente e inesperado resultado tiveram esses panfletos,principalmente o “Daugavas Vanagi. Who are they?,que penetraram nos meios de estudiosos europeus,e muitos historiadores os aceitaram como documentos./../Essas brochuras se tornaram livros de referencia para órgãos de investigação na Alemanha,Estados Unidos,Gran Bretanha,Canadá e na Austrália.
A força adquirida por essas brochuras se deveu ao fato de que fizeram acreditar,que eram baseadas em arquivos e testemunhos de testemunhas oculares.Essas brochuras apresentavam centenas de nomes de letonianos,que teriam participado das execuções.
Para rebater todas as mentiras,meias verdades e exageros dessas brochuras Kas ir Daugavas Vanagi”,seria necessário um livro dedicado só a esse assunto.Mas basta saber que apenas 10% dos fatos corresponderia a verdade,o restante seria mentiras forjadas.Apesar dos inúmeros fatos,fotos e situações inverídicas fornecidas,com toda certeza,podemos contradize-las detalhadamente.
Mas para os estudiosos e jornalistas faltou a devida paciência,e conhecimento histórico dos reais acontecimentos,e aceitaram essa armação comunista
Visinteresantākais brošūras aspekts ir tas, ka lielākā daļa sacerējuma loģikas un izteiktās kolektīvās apsūdzības pret latviešiem ir balstītas pārsvarā uz trim apgalvojumiem, kurus ģenerālis Fridrihs Jekelns ir izteicis savā 1946.gada tiesas prāvā Rīgā. "Patiesība nr.1" ir apgalvojums, ka latvieši nogalināja lielu, nenosakāmu skaitu ebreju vēl pirms vāciešu ierašanās Latvijā. Otra ir tas, ka latvieši bija labāki šāvēji nekā vācieši. Un trešā – ka Rietumu ebreji tikuši vesti uz Latviju, "jo latvieši bija radījuši tam pienācīgus apstākļus". /../ Pašlaik Rietumos ir pieejams ievērojams daudzums F. Jekelna nopratināšanas protokolu, un Dr. Indulis Ronis visu lietu redzēja Maskavā. /../ Nevienā no savām liecībām F. Jekelns nepieskārās jautājumam par latviešu atbildību ebreju nogalināšanā."
Diemžēl arī paša Ezergaiļa apgalvojumu ticamības koeficients svārstās starp 6–10%. Trīs Jekelnam pierakstītās bēdīgi slavenās melīgās izteikas Rietumu literatūrā un, kas ir īpaši dramatiski, tiesu praksē ievazāja daudz agrāk un daudz lielāka kalibra NKVD (saīsinājums no Iekšlietu tautas komisariāta nosaukuma krievu valodā) slepenie aģenti Rietumos, nekā to izdarīja pamfleta "Kas ir Daugavas Vanagi" sacerētājs Paulis Ducmanis. Ezergaiļa minētais Dr. Indulis Ronis ir šī raksta autors, kurš publicējis patieso F. Jekelna liecību. Bet tajā par ebreju nošaušanu Rumbulā ir teikts: "Ebrejus šāva 10 vai 12 vācu karavīri no SD, viņu uzvārdus es nezinu. " ("Tautību naida kurinātāji Latvijā". "Daugavas Vanagu Mēnešraksts", 1995, 1.nr.) Šo izšķirošo liecību savā grāmatā A. Ezergailis noklusē, ar meliem un puspatiesībām cenšoties radīt iespaidu, ka latvieši tomēr šaušanā piedalījušies. Nepiedalījās! Neviens latvietis nenošāva nevienu ebreju Rumbulas akciju laikā 1941.gada 30.novembrī un 8.decembrī. Tāda ir dokumentos, nevis NKVD aģentu apzinātās viltus liecībās balstīta patiesība par šiem patiesi traģiskajiem Latvijas vēstures notikumiem.
O mais interessante aspecto dessas brochuras era de que a grande maioria das acusações coletivas na lógica contra letonianos eram baseadas nas declarações prestadas em juízo,pelo General alemão Friederich Jekelns,que teria afirmado em sua defesa no Tribunal militar de Riga em 1946”Verdade nº1”,ser verdade que letonianos assassinaram um enorme,incontável numero de judeus,bem antes da invasão alemã em território letão.A segunda afirmação seria que os letonianos eram melhores nas execuções que os alemães.E terceiro,que os judeus europeus teriam sido levados para a Letônia,por que “os letos haviam oferecido condições especiais para tal”./../Agora na Europa pode-se ter acesso a protocolos para os depoimentos dados por F.Jekeln.,e o Doutor Indulis Ronis,examinou toda a documentação em Moscou./../Em nenhuma das declarações fornecidas por F.Jekeln,foi mencionada qualquer participação ou responsabilidade letoniana na execução de judeus.
Infelizmente também o coeficiente de veracidade das afirmações de Ezergailes,sobre a participação letoniana,equivale de 6 a 10 %.
As tristemente famosas mentiras,atribuídas a Jekeln,e aceitas na literatura ocidental,e que são significativamente dramáticas,foram plantadas pela NKVD,e seu serviço secreto,no ocidente,e o autor fantasioso desses panfletos “Kas ir Daugavas Vanagi” Paulis Ducmanis,nada fez para a divulgação dos mesmos.
A citação sobre Ezergailes pertence ao Dr Indulis Ronis,autor desse artigo.e que publicou o verdadeiro depoimento de F.Jekeln.E nesse depoimento sobre execução de judeus em Rumbula esta escrito:”Os atiradoes em numero de 10 ou 12,eram soldados SD alemães,e seus nomes desconheço”.(Tautibu naida kurinataji Latvija).(Daugavas Vanagu menesraksts) 1995,1 nr.)
Essa fonte inaceitável,utilizada por Ezergailes,em seu livro,com mentiras e meias verdades,deixou claramente a impressão de que os letos teriam realmente participado de uma forma ou outra,nessas matanças.
Não participaram!Nenhum leto matou nenhum judeu nas ações ocorridas em Rumbula,no período de 30 de novembro e 8 de dezembro de 1941.
Isso esta nos documentos,e não nas afirmações forjadas da verdade pelos agentes da NKVD,manipulando os verdadeiros trágicos acontecimentos ocorridos na Letônia.

O trabalho realizado pelo professor Ezergailes,apesar de ter sofrido algumas criticas de seus colegas historiadores,,foi brilhante..O que faz de Ezergailes ser o historiador que é,é sua humildade de reconhecer e corrigir possíveis erros.E isso foi feito,quando publicou sua ultima obra”Nacistu-Padomju dezinformacijas par Holocausto nacistu ocupeteja Latvija.”, “Nazismo-As desinformações comunistas sobre o Holocausto nazista,na Letônia ocupada.”que foi a resposta para os panfletos de propaganda,publicados nos anos 60 “Kas irDaugavas Vanagui?
Īsi pirms jubilejas nācis klajā jaunākais A.Ezergaiļa pētījums Nacistu—padomju dezinformācijas par holokaustu nacistu okupētajā Latvijā. Tas ir kā atbilde 60.gadu padomju propagandas bukletam Kas ir Daugavas Vanagi?
Poucotempodepois,quandoaindalecionava n
Savulaik Ezergailis - ASV Itakas koledžas profesors - publiski piesolīja 10 000 ASV dolāru tam, kurš spēs pierādīt, ka ebreju iznīcināšana Latvijā ir notikusi t. s. bezvaras perioda (interregnum) laikā vēl pirms vāciešu ienākšanas. Tāpat solījis "apēst savu cepuri Doma laukumā", ja izrādīsies, ka padomju laikā tiražētais foto par ebreju iznīcināšanu Biķernieku mežā patiešām ir uzņemts šajā mežā, nevis kādā klajā laukā, kā redzams fotogrāfijā. Ne no naudas, ne cepures viņš vismaz pagaidāmnavšķīries.

Pārdevies par "žīdu naudu"! Tā viņa grāmatu "Holokausts vācu okupētajā Latvijā, 1941-1944" vērtēja viena daļa lasītāju, kamēr cita metās otrā galējībā (piemēram, Sīmona Vīzentāla centra Izraēlā direktors Efraims Zurofs) - ka Ezergailis esot samazinājis latviešu lomu šajā asiņainajā pagātnē! Šodien grūti pieminēt visus gadījumus, kad Ezergailis sācis vai izraisījis polemiku dažādos vēstures jautājumos pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Tādas bija gan akadēmiskās debates ar muzeja "Ebreji Latvijā" vadītāju Marģeru Vestermani un Latvijas Universitātes profesoru Inesi Feldmani, gan uz naža asmens vēl pieklājības robežās balansējoša
kritika pret Mavriku Vulfsonu, kuru Ezergailis savulaik nosaucis ne tikai par "Atmodas galveno varoni un politisku ģēniju", bet raksturojis arī kā vienu no Latvijā dzīvojošiem "karojošiem antisemītiem, kuri nekad nav tiesāti". Arī pats Ezergailis ir izpelnījies daiļrunīgus epitetus, piemēram, bijušais Latvijas Vēstures institūta direktors Indulis Ronis viņu ierindojis "visneuzticamāko revizionisma skolas vēsturnieku galvgalī".

Após a publicação de seu ultimo livro,Ezergailes fez dois desafios públicos,onde no primeiro ofereceu 10.000 dolares para quem apresentasse alguma prova de que os letonianos teriam assassinado algum judeu,comforme estava afirmado nesses planfetos,e o outro foi o de tirar seu chapéu em praça publica para aquele,que conseguisse provar,que as fotos publicadas nos panfletos,eram realmente da floresta de Rumbula e não de algum outro local,comforme propaganda comunista.
Ate os dias de hoje,nunca teve de pagar os 10.000 dolares e nunca teve de tirar seu chapéu para ninguém.
Se vendeu pelo “dinheiro dos judeus”!Assim avaliaram alguns leitores do livro “Holocausto na ocupada Letônia pelos alemães1941-1944”,enquanto outros,principalmente o diretor do centro Wiesenthal Efraim Zuroff,afirmava que Ezergailes teria diminuído a participação letoniana no evento.


http://home.parks.lv/leonards/baigaisgads/LATVIEŠU TAUTA TO NEKAD NEZIMIRSĪS

Os numeros macabros;

34.250 letonianos,assassinados,desaparecidos,torturados e enviados para a Siberia.

Nenhum comentário: